Verklaring Revnext n.a.v. berichten in de media

In de media zijn de afgelopen tijd veel berichten verschenen over het Carbontax-model en over Revnext. Wij zijn blij dat ons Carbontax-model een belangrijke rol speelt als onafhankelijke rekenmethodiek in doorrekeningen van klimaatplannen. Revnext vindt het teleurstellend dat in een aantal publicaties sprake is van suggestieve termen en kwalificaties over het Carbontax-model en over ons bedrijf. Daarbij zijn feiten en gebeurtenissen uit hun verband en context gehaald. Het beeld dat in de publicaties wordt geschetst, is naar de mening van Revnext vooringenomen, onvolledig, eenzijdig en deels onjuist. Vanuit de media is Revnext een groot aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn door Revnext schriftelijk beantwoord en mondeling toegelicht. Revnext constateert echter tot haar spijt dat haar medewerking niet heeft geleid tot een evenwichtig en zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld in de betreffende publicaties of in publicaties die zijn gebaseerd op deze berichten.

 

Revnext is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat werkt in opdracht van publieke en private partijen. Het Carbontax-model is in de afgelopen jaren meerdere keren opnieuw ontwikkeld om aan te sluiten bij veranderende marktomstandigheden en actuele beleidsvragen. Dat vergt een forse investering. In deze doorontwikkeling speelde een huidige Revnext-partner een sleutelrol. Het huidige Carbontax-model is ontwikkeld door Revnext voor een beleidshorizon tot 2030. Het intellectuele eigendom van het Carbontax-model berust bij Revnext. Dit model wordt door Revnext voor opdrachtgevers gebruikt bij de toepassing van het model in beleidsstudies en voor het doorrekenen van beleidsopties en beleidspakketten. Revnext fungeert hierin dus als calculator, niet als beleidsmaker. Revnext heeft geen opdrachten uitgevoerd voor bedrijven die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de huidige klimaatakkoordplannen en doorrekeningen door Revnext. Revnext is volledig transparant naar opdrachtgevers over de werking van het model. Bij de doorrekening van het Klimaatakkoord door PBL is een uitgebreide verantwoording gevoegd over het Carbontax-model.

 

Rotterdam, maart 2019