Responsible Disclosure

Responsible Disclosure Statement www.revnext.nl

Bij www.revnext.nl vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.
Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Dat kunnen wij niet alleen vandaar dat wij uw hulp vragen!

Wat kunt u doen?

Uw bevinding toesturen per e-mail: showmetheproblem@revnext.nl
Wilt u in uw e-mail in ieder geval het volgende vermelden?
A. Beschrijving.
B. Hoe te reproduceren.
C. Voorgestelde oplossing.

En verder vragen wij u:

 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service (DDoS), spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is uiteraard ALTIJD mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.
 • En uiteraard ontvangt u onze limited edition hoodie!

Tenslotte:

Stuur geen meldingen met betrekking tot de onderwerpen die hier onder zijn genoemd. Ook al zijn deze onderwerpen reproduceerbaar, Revnext beschouwt deze niet als een security vulnerability:

 • Issues found through automated testing
 • Presence of banner or version information
 • OPTIONS / TRACE HTTP method enabled
 • “Advisory” or “Informational” reports such as user enumeration
 • Vulnerabilities requiring physical access to a system
 • Missing CAPTCHAs
 • Default web server pages
 • Brute-force attacks
 • Content injection
 • Hyperlink injection in emails
 • Content Spoofing
 • Issues relating to password policy
 • Full-path disclosure
 • Version number information disclosure
 • CSRF-able actions that do not require authentication (or a session) to exploit
 • Issues on 3rd-party subdomains/domains of services we use. Please report those issues to the appropriate service.
 • Reports related to the following security-related headers:
 • Strict Transport Security (HSTS)
 • XSS mitigation headers (X-Content-Type and X-XSS-Protection)
 • X-Content-Type-Options
 • Content Security Policy (CSP) settings (excluding nosniff in an exploitable scenario)

Responsible Disclosure Statement www.revnext.nl

At www.revnext.nl we consider the security of our systems a top priority. But no matter how much effort we put into system security, there can still be vulnerabilities present. If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly as possible. We would like to ask you to help us better protect our clients and our systems.

Please do the following:

Submit your findings by sending an email to showmetheproblem@revnext.nl

Please make sure your email covers:
A. Description
B. How to reproduce.
C. Solution (as suggested).

Furthermore

 • Do not take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or deleting or modifying other people’s data.
 • Do not reveal the problem to others until it has been resolved.
 • Do not use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or applications of third parties.
 • Do provide sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to resolve it as quickly as possible. Usually, the IP address or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient, but complex vulnerabilities may require further explanation.

What we promise:

 • We will respond to your report within 5 business days with our evaluation of the report and an expected resolution date.
 • If you have followed the instructions above, we will not take any legal action against you in regard to the report.
 • We will not pass on your personal details to third parties without your permission.
 • We will keep you informed of the progress towards resolving the problem.
 • In the public information concerning the problem reported, we will give your name as the discoverer of the problem (unless you desire otherwise).
 • And offcoure, will send you our limited edition hoodie!

We strive to resolve all problems as quickly as possible, and we would like to play an active role in the ultimate publication on the problem after it is resolved.

One more thing….

Please refrain from sending us a report on the below issues. Even if they are reproducible, Revnext consider them as Informational and not a security vulnerability.

 • Issues found through automated testing
 • Presence of banner or version information
 • OPTIONS / TRACE HTTP method enabled
 • “Advisory” or “Informational” reports such as user enumeration
 • Vulnerabilities requiring physical access to a system
 • Missing CAPTCHAs
 • Default web server pages
 • Brute-force attacks
 • Content injection
 • Hyperlink injection in emails
 • Content Spoofing
 • Issues relating to password policy
 • Full-path disclosure
 • Version number information disclosure
 • CSRF-able actions that do not require authentication (or a session) to exploit
 • Issues on 3rd-party subdomains/domains of services we use. Please report those issues to the appropriate service.
 • Reports related to the following security-related headers:
 • Strict Transport Security (HSTS)
 • XSS mitigation headers (X-Content-Type and X-XSS-Protection)
 • X-Content-Type-Options
 • Content Security Policy (CSP) settings (excluding nosniff in an exploitable scenario)

Neem contact met ons op!